-->
 
 
Ana Menü
 
 

Türk Havacılık Sitesi

Havacılık Kısaltmaları

HAVACILIK KISALTMALARI     Havacılıktaki bazı kısaltmalar şu şekildedir:

A
ABN - Aeredrome Beacon - Havaalanı İşaret Işığı
ACC - Area Control Centre - Saha Kontrol
ACFT- Aircraft - Uçak
A/C - Aircraft - Uçak
A/D - Aedrome - Havaalanı
ADF - Automatic Direction Finder - Otomatik Yön Bulma Cihazı
ADR - Advisory Route - Tavsiyeli Yol
AFIS - Aerodrome Flight Information Service - Havaalanı uçuş bilgi servisi
AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunication Network - Sabit Havacılık Haberleşme Ağı
AGL - Above Ground Level - Arazi Seviyesinden Olan Yükseklik
AIC - Aeronautical Information Circular - Havacılık Enformasyon Bilgileri
AIP - Aeronautical Information Publication - Havacılık Enformasyon Yayını)
AIRAC - Aeronautical Information Regulation and Control - Havacılık Bilgileri Düzen ve Denetimi
AIS - Aeronautical Information Services - Havacılık Enformasyon Hizmetleri
ALERFA - Alert Phase - Alarm Hali
ALT - Altitude - İrtifa
ALTN - Alternate - Yedek
APP - Approach Control - Yaklaşma Kontrol
ARR - Arrival - Varış
ATC - Air Traffic Control - Hava Trafik Kontrol
ATCC - Air Traffic Control Center - Hava Trafik Kontrol Merkezi
ATFM - Air Traffic Flow Management - Hava Trafik Akışı Yönetimi
ATS - Air Traffic Services - Hava Trafik Servisleri
AWY - Airway - Hava Yolu
AWOS - Automatic Weather Observation System - Otomatik Hava Gözlem Sistemi 

 B
BCSI - Broadcast - Radyo Yayını
BDRY - Boundary - Sınır
C

CAA - Civil Aviation Authority - Sivil Havacılık Otoritesi
CAT - Category - Kategori
CAVOK - Ceiling and Visibility Okey - Meteorolojik Tavan ve Görüş Elverişli
CIDIN - Common ICAO Data Interchange Network ICAO - Ortak Bilgi Alışveriş Ağı
CIV - Civil -Sivil
CLSD - Closed - Kapalı
COM -Communication - Haberleşme
CPL - Current Flight Plan - Geçerli Uçuş Planı
CTR - Control Zone - Kontrol Bölgesi
D

DEP - Departure- Kalkış
DEST - Destination - Gidilen Yer
D/F - Direction Finder - İstikamet Bulucu
DLA - Delay - Gecikme
DME - Distance Measuring Equipment - Mesafe Ölçme Aleti
DVOR - Doppler VOR
E

EAT - Expected Approach Time - Muhtemel Yaklaşma Zamanı
ECAC - European Civil Aviation Conference - Avrupa Sivil Havacılık Konferansı
EMERG - Emergency - Acil Durum
ETA - Estimated Time of Arrival - Tahmini Varış Zamanı
ETD - Estimated Time of Departure - Tahmini Kalkış Zamanı
EUROCONTROL - European Organization for the Safety of Air 0Navigation - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı
F

FAA - Federal Aviation Administration - ABD Sivil Havacılık Teşkilatı
FAC - Final Approach Course - Son Yaklaşma Hattı
FAF - Final Approach Fix - Son Yaklaşma Fiksi
FAP - Final Approach Point - Son Yaklaşma Noktası
FIC - Flight Information Centre - Uçuş Bilgi Merkezi
FIR - Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi
FIS - Flight Information Service - Uçuş Bilgi Hizmeti
FL - Flight Level - Uçuş Seviyesi
FPL - Filled Flight Plan - Doldurulmuş Uçuş Planı
FT - Feet - Ölçü Birimi (1 metre=3,28 feet)
G

GMT - Greenwich Mean Time - Greenwich Saati
GND - Ground - Yer
GP - Glide Path - Süzülüş Yolu
GS - Ground Speed - Yer Sürati
H

HEL - Helicopter - Helikopter
I

IAC - Initial Approach Course - İlk Yaklaşma Kursu
IAF - Initial Approach Fix - İlk Yaklaşma Fiksi
IAS - Indicated Airspeed - GöstergeSürati
IATA - Internatinol Air Transport Assocation - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
ICAA - Internatinol Civil Airports Assocation - Uluslararası Sivil Hava Meydanları Birliği
ICAO - International Civil Aviation Organization - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
IFALPA - International Federation of Airlines Pilots - Uluslararası Havayolu Pilot Federasyonu
IFATCA - International Federation Air Traffic Controllers Association - Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Birliği
IFR - Instrument Flight Rules - Aletle Uçuş kuralları
ILS - Instrument Landing System - Aletle İniş Sistemi
IM - Inner Marker - İç Marker
IMC - Instrument Meteorological Conditions - Aletli Meteorolojik Şartlar
INS - Inertial Navigation System - Uçağı Belirlenen Sevkeden Sistem
ISA - International Standart Atmosphore - Uluslararası Standart Atmosfer
ITU - International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
L

LLZ - Localizer
LMT - Local Mean Time - Lokal Saat
LORAN - Long Range Air Navigation System - Uzun Mesafe Hava Seyrüsefer Sistemi
M

MAPT - Missed Approach Point - Pas Geçme Noktası
METAR - Aviation Routime Weather Report - Periyodik Hava Raporu
MM - Middle Marker - Orta Marker
MTI - Moving Target Indicator - Hareketli Hedef Göstericisi
N

NAV - Navigation - Seyrüsefer
NDB - Non Directional Radio Beacon - Yönlendirilmiş Radyo Bekını
NM - Nautical Miles - Deniz Mili
NOTAM - Notice to Airman - Havacılara Bilgi
O

OM - Outer Marker - Dış Marker
ORB - Orbit - Dairevi Uçuş
P

P - Prohibited - Yasak
PANS - Procedures for Air Navigation Services - Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller
PAPI - Precision Approach Path Indicator - Hassas Yaklaşma Hat Göstergesi
PAR - Precision Approach Radar - Hassas Yaklaşma Radarı
PAT - Pist - Apron - Taksiyolu
PCN - Pavement Classification Number - Kaplama Sınıflandırma Numarası
PSGR - Passenger - Yolcu
Q

QFE - Atmospheric Pressure at Aerodrome Elevation - Havaalanı İrtifaında Atmosferik Basınç
QNH - Altimeter Sub-scale Setting to Obtain Elevation When on the Ground - Yerdeyken Altimetreyi Geçerli İrtifaya Ayarlamak
R

RAC - Rules of Air and Air Traffic Services - Hava ve Hava Trafik Hizmet Kuralları
RADAR - Radio Detection and Ranging - Radyo ile Bulma ve Menzil Ölçme
RPL - Repetitive Flight Plan - Sürekli Uçuş Planı
RVR - Runway Visiul Range - Pist Görüş Mesafesi
RWY - Runway - Pist
RNAV - Area Navigation - Saha Seyrüseferi
S

SAR - Search and Rescue - Arama ve Kurtarma
SID - Standart Instrument Departure - Standart Aletli Kalkış
SITA - Airlines Worldwide Telecomunications and Information Services - Havayolu Şirketleri Haberleşme Hizmetleri Kuruluşu
SNOWTAM - Snow NOTAM - Kar Notamı
SOS - Save Our Souls - Mors Haberleşmesinde Tehlike Sinyali
SSR - Secondary Surveillance Radar
STAR - Standart Instrument Arrival Route - Standart Aletli Geliş Yolu
T

T - Temperature - Isı
TACAN - Tactical Air Navigation - Taktik Hava Seyrüseferi
TAS - True Air Speed - Hakiki Hava Sürati
TDZ - Touchdown Zone - Tekerlek Koyma Bölgesi
TMA - Terminal Control Area - Terminal Kontrol Sahası
TWR - Aerodrome Control Tower or Aerodrome Control - Havaalanı Kontrol Kulesi veya Meydan kontrol
TWY - Taxiway - Taksi YoluU

UAR - Upper Air Route - Yüksek Seviye Havayolu
UTC - Coordinated Universal Time - Düzenlenmiş Uluslararası Zaman
V

VASIS - Visual Approach Slope Indicator System - Işıklı Süzülme Açısı Veren Görerek Yaklaşma Sistemi
VFR - Visual Final Rules - Görerek Uçuş Kuralları
VHF - Very High Frequency
VIP - Very Important Person - Çok Önemli Kişi
VIS - Visibility - Görüş
VMC - Visual Meteorological Conditions - Meteorolojik Şartların Görüşe Müsait Bulunması
Z


Z - Zulu Time - Londra Mahalli Saati
bugün 73 ziyaretçi (158 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=